סקר קרקע היסטורי

דיגום קרקע מזוהמת בצפון

סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכזסקר קרקע בדרום

אנשי חברת איזיטופ מבצעים סקרים היסטוריים כשלב מקדים לביצוע סקרי קרקע.

מטרת הסקר ההיסטורי היא איסוף כל המידע הקיים לגבי זיהום קרקע פוטנציאלי באתר ופרמטרים שונים המאפיינים את האתר. הסקר כולל בדיקה מקיפה מול משרדי ממשלה ורשויות, סיור בשטח וסקירת תצלומים ומפות של האתר. כמו כן נערכת סקירה הידרולוגית של מצב מי התהום וחתך גיאולוגי לאפיון שכבות הקרקע.

הצעת מחירשלבי סקר היסטורי

איסוף מידע ומסמכים

כשלב ראשון של סקר היסטורי איזיטופ מבצעת איסוף מידע רלוונטי לגבי האתר מגורמים שונים כגון השלטונות המקומיים, רשויות, גופים ומוסדות תכנון כל גורם אחר בעל זיקה לאתר. המידע יכלול נתוני רקע, נתונים פיזיים, טופוגרפיים והידרולוגיים, פרטים לגבי הפעילות באתר ובסביבתו ומיפוי השטח כולל מפות תצלומים ותרשימי אוויר.

סיורים ותשאול

על בסיס המידע שהתקבל בשלב הראשון של סקר קרקע היסטורי תערוך החברה סיור פיזי באתר על מנת לבחון את הנתונים בשטח ולאתר מפגעים בסביבה החשודים כמזהמים. במהלך הסיור תבוצע הרמת מכסים של תעלות ניקוז, בורות סופגים, בורות איגום, איסוף פסולת, שפכים, ומפרידי שמן. ממצעי הסיור יתועדו באופן מפורט בדו"ח הסיור. שלב הסיור אינו כולל דיגום קרקע או סקר גז קרקע. בנוסף במידת הצורת איזיטופ מרעיינת גורמים שונים רלוונטיים כגון עובדי האתר, מפעילי אתרים סמוכים ועובדי הרשות המקומית על מנת לקבל מידע נוסף או להבהיר נתונים שנאספו קודם.

דו"ח סקר היסטורי

דו"ח סקר קרקע היסטורי מציג את הנתונים אשר נאספו בצורה מובנית וכולל בתוכו את ניתוח המידע ואפיון מוקדם של זיהומי הקרקע באתר תוך התייחסות לסוגי הזיהומים ומקורותיהם, מיימדי השימוש בחומרים המזהמים באתר והשפעות אפשריות על איכות הסביבה ובריאות האוכלוסייה. על בסיס הניתוח קובע הדו"ח את רמת הפוטנציאל לזיהום הקרקע באתר.

תכנית לחקירת קרקע

תכנית לחקירת קרקע מהווה חלק מדו"ח הסקר ההיסטורי והיא כוללת את תכנית הבדיקות הפיזיות של הקרקע המזוהמת בהתאם לממצעים שנאספו עד כה. תכנית זו מפרטת את הפעולות הדרושות לקביעה מדויקת של סוגי ורמות זיהום הקרקע. פעולות אלה יכולות לכלול סקרי קרקע שונים לרבות דיגום קרקע וערמות, דיגום גז קרקע ובדיקות מי תהום על פי הצורך.

הגשת הדו"ח

דו"ח סקר קרקע היסטורי מוגש לבדיקה ואישור על פי ההנחיות של המשרד לאיכות הסביבה המתייחסות לאיסוף נתונים ראשוניים בקרקעות החשודות כמזוהמות.